ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

The Official Website of the Employment Department, Govt. of Kerala

Self Employment Schemes
KESRU / MPSC-JC / SARANYA
Apply Now
Contact your Employment Exchange

saranya
For Guidelines Click Here
FREE Career Seminar
for Employment Abroad
to Job Seekers of Backward Classes
in association with
Overseas Development and Employment
Promotion Consultants Ltd
(ODEPC)
for more details contact nearest
District Employment Exchange

Self Employment Schemes

ses

10 + 1 Tips to enhance your employment chances    Click here......

No job? No problem! Why not Self Employment?  Click here...

Attention Employers. Submitted the ER Return?   Click Here....

Is there a Entrepreneur in you?                            Find out......

About Us

Employment Department is a State Government Department under the Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of Kerala. It is one of the world's largest manpower database managers.

The Employment Services department has a primary objective of providing an interface between the employers and the job seekers. It sponsors the candidates of required qualification, experience and skill set for various jobs within the shortest possible time.

The department strives to achieve its objective through the process of registration, renewal, selection and advising of eligible candidates against notified vacancies. The department renders its service through a network of department entities addressing the specific needs of the targeted beneficiaries.

In addition to paid employment emphasis is now placed on self employment schemes in tune with the change in the employment market.

New Schemes are also contemplated to keep up with the changing times. 

 

          

 
Gallery
Citizen Call Centre
Who is Online
We have 7 guests online
System Support
LoginContent Owned,Maintained and Updated by : National Employment Service , Kerala
Software Developed and Designed by : National Informatics Centre.
Hosting and Networking by : NIC,State Data Centre
Best Viewed in 1152 X 864 pixels

.